gent promunsa

Bústia ètica

Amb motiu de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que s’ha incorporat al dret espanyol per mitjà de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei 2/2023, en endavant), esdevé d’obligat compliment en aplicació de l’article 13.1.g) de la Llei que PROMOCIONS MUNICIPALS SANT JUSTENQUES, S.A. “PROMUNSA”, aprovi i faci pública la política que, en matèria del sistema intern d’informació i de defensa dels informants utilitzi per a fer arribar les comunicacions d’infraccions objecte de la Llei.

En virtut de la present Política, s’estableix el Sistema Intern d’Informació com a mitjà preferent per a informar sobre les accions i omissions indicades anteriorment (vegeu l’apartat “àmbit objectiu d’aplicació”) a través dels canals interns pels quals es pot fer arribar la informació:

  1. Bústia ètica electrònica: es constitueix un canal habilitat a la pàgina web de PROMUNSA que permeti informar ja sigui de manera anònima o identificada mitjançant tramesa electrònica.
  2. Correu electrònic: es constitueix un correu electrònic específic de PROMUNSA que permeti informar ja sigui de manera anònima o identificada. El correu electrònic designat a tals efectes és bustiaetica@promunsa.cat.

Tanmateix, les comunicacions també es podran realitzar verbalment, per via telefònica, a través d’un sistema de missatgeria de veu, o a sol·licitud de l’informant, mitjançant una reunió presencial que haurà de tenir lloc en el termini màxim de 7 dies a comptar des de la sol·licitud.

El document de política de gestió del sistema intern d’informació es pot trobar a l’apartat Govern obert i transparència.

Formulari de contacte

Emplena el formulari amb les teves dades.

Protecció de dades: PROMOCIONS MUNICIPALS SANT JUSTENQUES, S.A. “PROMUNSA”, tractarà les seves dades per a gestionar i donar respostes als seus missatges enviats a través del nostre formulari i correu electrònic de contacte. Pot exercir els seus drets a info@promunsa.cat. Conegui la nostra política de privacitat fent clic aquí.