Treball de gerent Promunsa

Formació d’una borsa de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles en superfície, per Promocions Municipals Santjustenques, S. A.

Formació d’una borsa de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles en superfície, per Promocions Municipals Santjustenques, S. A.

Formació d’una borsa de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles en superfície, per Promocions Municipals Santjustenques, S. A.

El termini de presentació ha finalitzat.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per la Borsa de de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles en superfície, per Promocions Municipals Santjustenques, S. A. s’informa:

El termini per a efectuar esmenes contra l’exclusió i/o contra la necessitat de fer la prova de català, finalitza el proper dimecres 24 d’abril de 2024 a les 14h. Si s’escau, els documents aportats per la reclamació s’hauran d’enviar via correu-e a administracio@promunsa.cat

La prova de coneixement del català per tal d’acreditar el nivell B1 requerit a les bases del concurs es farà presencialment el proper dijous 2 de maig a les 11:30h a l’edifici “LES ESCOLES”, situat al Carrer Montserrat, 2, de Sant Just Desvern.

Feu servir aquest formulari per a presentar les al·legacions / reclamacions i aportar la documentació corresponent

MODEL D'INSTÀNCIA

DADES DEL SOL·LICITANT
Denominació del Lloc: VIGILANT ESTACIONAMENT REGULAT
DADES DE LA NOTIFICACIÓ
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

PRIMER. Que ha examinat les bases i la convocatòria publicades en el WEB de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i PROMUNSA, en relació amb la provisió del lloc de treball de tècnic/a jurídic/a de PROMUNSA mitjançant lliure designació.
SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases referides a la data d'expiració del termini de presentació de la instància.
TERCER. Que declara conèixer i acceptar les bases generals de la convocatòria i adjunta la documentació exigida en les mateixes.
Per la qual cosa, SOL·LICITO que sigui admesa la present instància per a participar en el procés per a la provisió del lloc de treball i declaro, sota la meva responsabilitat, ser certes les dades que es consignen.
DOCUMENACIÓ APORTADA

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

Responsable: PROMOCIONS MUNICIPALS SANT JUSTENQUES, S. A

Finalitat: gestionar i contestar les seves consultes i sol·licituds; remetre pressupostos o valoracions econòmiques.

Drets: pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres, tal com apareix en la informació addicional a la qual podrà accedir visitant la nostra política de privacitat.

Novetats

El concurs per accedir al cotreball Sant Just-Diagonal ha resultat desert. SOL·LICITA LA TEVA TAULA!

Finalitzat el període de presentació de sol·licituds per la borsa de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles en superfície, consulteu les llistes d’admeses i excloses.

Les persones interessades poden consultar la informació entrant a “SABER MÉS”.