Treball de gerent Promunsa

Licitació de les obres de pintura i millora de les façanes i zones comunitàries del complex “El Mil·lenari” al Carrer Àngel Guimerà, 1 de Sant Just Desvern

Licitació de les obres de pintura i millora de les façanes i zones comunitàries del complex “El Mil·lenari” al Carrer Àngel Guimerà, 1 de Sant Just Desvern

Licitació de les obres de pintura i millora de les façanes i zones comunitàries del complex “El Mil·lenari” al Carrer Àngel Guimerà, 1 de Sant Just Desvern

Publicada la licitació el 4 d’octubre de 2022, en la Plataforma de Contractació Pública

(Accessible des del Perfil del Contractant)

El termini de presentació ha finalitzat.

Feu servir aquest formulari per a presentar les al·legacions / reclamacions i aportar la documentació corresponent

MODEL D'INSTÀNCIA

DADES DEL SOL·LICITANT
Denominació del Lloc: TÈCNIC/A JURÍDIC/A
DADES DE LA NOTIFICACIÓ
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

PRIMER. Que ha examinat les bases i la convocatòria publicades en el WEB de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i PROMUNSA, en relació amb la provisió del lloc de treball de tècnic/a jurídic/a de PROMUNSA mitjançant lliure designació.
SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases referides a la data d'expiració del termini de presentació de la instància.
TERCER. Que declara conèixer i acceptar les bases generals de la convocatòria i adjunta la documentació exigida en les mateixes.
Per la qual cosa, SOL·LICITO que sigui admesa la present instància per a participar en el procés per a la provisió del lloc de treball i declaro, sota la meva responsabilitat, ser certes les dades que es consignen.
DOCUMENACIÓ APORTADA

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

Responsable: PROMOCIONS MUNICIPALS SANT JUSTENQUES, S. A

Finalitat: gestionar i contestar les seves consultes i sol·licituds; remetre pressupostos o valoracions econòmiques.

Drets: pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres, tal com apareix en la informació addicional a la qual podrà accedir visitant la nostra política de privacitat.