Treball de gerent Promunsa

Provisió del lloc de treball de gerent de PROMUNSA

Provisió del lloc de treball de gerent de PROMUNSA

Provisió del lloc de treball de gerent de PROMUNSA

S’ha obert la convocatòria per a participar en la selecció del lloc
de gerent de l’empresa municipal PROMUNSA.

Les persones interessades poden consultar les bases de participació amb tota la informació sobre les funcions del lloc, els requisits per a prendre part i la forma de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 2 de desembre de 2021.

El termini de presentació ha finalitzat.

Feu servir aquest formulari per enviar la vostra sol·licitut:

MODEL D'INSTÀNCIA

DADES DEL SOL·LICITANT
Denominació del Lloc: GERENT DE PROMUNSA
DADES DE LA NOTIFICACIÓ
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

PRIMER. Que ha examinat les bases i la convocatòria publicades en el WEB de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i PROMUNSA, en relació amb la provisió del lloc de treball de gerent de PROMUNSA mitjançant lliure designació.
SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases referides a la data d'expiració del termini de presentació de la instància.
TERCER. Que declara conèixer i acceptar les bases generals de la convocatòria i adjunta la documentació exigida en les mateixes.
Per la qual cosa, SOL·LICITO que admeti la present instància per a participar en el procés per a la provisió del lloc de treball i declaro, sota la meva responsabilitat, ser certes les dades que es consignen.
DOCUMENACIÓ APORTADA

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

Responsable: PROMOCIONS MUNICIPALS SANT JUSTENQUES, S. A

Finalitat: gestionar i contestar les seves consultes i sol·licituds; remetre pressupostos o valoracions econòmiques.

Drets: pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres, tal com apareix en la informació addicional a la qual podrà accedir visitant la nostra política de privacitat.