Treball de gerent Promunsa

Provisió del lloc de treball de tècnic/a de gestió jurídic-administrativa de PROMUNSA

Provisió del lloc de treball de tècnic/a de gestió jurídic-administrativa de PROMUNSA

Provisió del lloc de treball de tècnic/a de gestió jurídic-administrativa de PROMUNSA

S’ha obert la convocatòria per a participar en la selecció del lloc de tècnic/a de gestió jurídic-administrativa de l’empresa municipal PROMUNSA.

Les persones interessades poden consultar les bases de participació amb tota la informació sobre les funcions del lloc, els requisits per a prendre part i la forma de presentació de les sol·licituds.

20 de setembre de 2022, a les 9:00h, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, Plaça Verdaguer s/n, Planta 1a.

El termini de presentació ha finalitzat.

Feu servir aquest formulari per a presentar les al·legacions / reclamacions i aportar la documentació corresponent

MODEL D'INSTÀNCIA

DADES DEL SOL·LICITANT
Denominació del Lloc: TÈCNIC/A JURÍDIC/A
DADES DE LA NOTIFICACIÓ
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

PRIMER. Que ha examinat les bases i la convocatòria publicades en el WEB de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i PROMUNSA, en relació amb la provisió del lloc de treball de tècnic/a jurídic/a de PROMUNSA mitjançant lliure designació.
SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases referides a la data d'expiració del termini de presentació de la instància.
TERCER. Que declara conèixer i acceptar les bases generals de la convocatòria i adjunta la documentació exigida en les mateixes.
Per la qual cosa, SOL·LICITO que sigui admesa la present instància per a participar en el procés per a la provisió del lloc de treball i declaro, sota la meva responsabilitat, ser certes les dades que es consignen.
DOCUMENACIÓ APORTADA

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

Responsable: PROMOCIONS MUNICIPALS SANT JUSTENQUES, S. A

Finalitat: gestionar i contestar les seves consultes i sol·licituds; remetre pressupostos o valoracions econòmiques.

Drets: pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres, tal com apareix en la informació addicional a la qual podrà accedir visitant la nostra política de privacitat.